Охорона атмосферного повітря

Потребують суб’єктам господарювання, господарська діяльність яких супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, включаючи опалення.

Розробка Звіту по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, супровід та реєстрація Звіту у відповідному державному регулюючому органі;
Виконання всіх супроводжувальних робіт (подання оголошення про наміри, збір листів та технічних довідок для формування кінцевого пакету документів);
Розробка Документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами підприємства;
Допомога в формуванні пакету документів до державних органів для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства.
Виготовлення паспорта на пилогазоуловлюючу установку (ПГУ);
Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проектним (ефективність роботи ГОУ, щорічні контрольні виміри);

 

Водокористування

В залежності від фактичної схеми водозабору та відпуску водних ресурсів на підприємстві, пропонуємо наступні складові послуги:

Розробка технологічних нормативів водоспоживання та водовідведення:

 - Наказом № 179 від 25.06.2014 року було затверджено «Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення».

Дозвіл на спеціальне водокористування: розробка документів і супровід під час погодження;

 - Дозвіл на спеціальне водокористування – документ, що згідно Водного кодексу України надає право юридичним особам видобувати водні ресурси з підземних та/або поверхневих джерел водопостачання для забезпечення власних питних, виробничих потреб та/або відпуску води іншим юридичним особам, населенню.

Нормативний розрахунок водокористування та водовідведення, обґрунтування потреби у воді;
Розробка і погодження Індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) у разі відпуску води населенню;
Розробка проектів гранично допустимого скиду (ГДС) у разі скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти;
Оформлення пакету документів та супровід для отримання Дозволу на спеціальне водокористування.
Відновлення паспорта на артезіанську свердловину
Супровід будівництва артсвердловин від проекту до отримання дозволу на спеціальне водокористування;


Сфера поводження з відходами 

Розробка декларації про утворення відходів, погодження під ключ.

    - Згідно чинного законодавства суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи.

Розробка матеріалів схеми санітарного очищення населеного пункту

 - Розроблення схеми санітарного очищення населенного пунктк  виконується  з дотриманням чинного законодавства на підставі вихідних даних згідно вимог ДБН Б.2.2-6-2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» у складі текстових та графічних матеріалів, передбачених розділами 5 і 6 ДБН Б.2.2-6-2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту.

Розробка реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:

 - Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 "Класифікатор відходів" та номенклатури відходів. (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів».

Розробка і супровід дозвільних документів на полігони ТПВ,  сміттєзвалища.
Розробка паспорту відходу: 

 - Згідно ст. 26 ЗУ «Про відходи»: Державному обліку і паспортизації підлягають в обов’язковому порядку всі відходи, які утворилися на території України і на яких поширюється дія цього закону.
 - Згідно ПКМУ №2034 від 1 листопада 1999 р. «Про затвердження порядку ведення державного обліку і паспортизації відходів»: паспортизація відходів – процес послідовного збору, узагальнення і зберігання відомостей про кожен конкретний вид відходів, їх походження технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні і інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збору, перевезення, зберігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження і поховання.


Встановлення санітарно – захисної зони підприємства

Розробка проектних матеріалів «Обґрунтування санітарно – захисної зони підприємства»
Розробка  матеріалів щодо зменшення  розміру  санітарно-захисної  зони або  затвердження  існуючої  санітарно-захисної  зони  підприємства,  супровід  і погодження матеріалів в ДУ “Інститут громадського здоров’я                  ім. О.Марзєєва Національної академії медичних наук України”.

Санітарно-захисна зона відокремлює промислову територію від житлової забудови, зони відпочинку, ландшафтно-рекреаційної зони, курорту з обов’язковим позначенням кордонів особливої території. 
Потреба в цьому виникає: 
 - на діючих підприємствах, розташованих у населених пунктах або недалеко від них,
 - при підвищенні потужності виробництва, 
 - заміни сировини та технологічного процесу, 
 - розширенні асортименту продукції, що випускається та ін.
 - наявність житлової забудови в санітарно – захисній зоні підприємства


Підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та супровід під час погодження

Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище найкраще здійснювати на етапі проектування об'єкта господарювання. У деяких випадках необхідно переглянути характер реалізованої діяльності та запропонувати більш ефективні способи зменшення впливу на довкілля.

Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
Організація робіт з проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

 

Надрокористування

Дозвіл на користування надрами


Стратегічна екологічна оцінка

 - Положення Закону, зокрема, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
   Положення Закону, зокрема, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
   До документів державного планування відносяться стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. До документів державного планування відносяться стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

 

Розділ ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) в проекті будівництва та реконструкції

 

Інформаційно-консультаційні послуги екологічного характеру